Back to main page
 

<< Thơ NNghi >>

Người đi để lại chút ngậm ngùi
Ngàn lời hờn dỗi nghẹn bờ môi
Có lẽ ?!?
Ừ, chỉ là có lẽ ...
Có lẽ người buồn ...
Ta ... chẳng vui

Người đi!
Ừ, thế người đi thật!
Biệt ly ... vui gì ?!?
mắt lại cay!
Có lẽ ?!?
Ừ, cũng là có lẽ ...
Có lẽ vấn vương chút lòng này

Người đi,
Ta tiễn một lần
Một lần thôi nhé!
Chùng chân
Ta về!

Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved