Những Tác Phẩm Do Thụy Mi Sáng Tác & Trình Bày

Em Vẫn Ðó
Một Lần

Những Vết Chùng

Níu Lấy Ðời Nhau

Chiều Ðông

Thiên Thần

Tôi Sẽ
Chán
Tiếng Yêu

Em Về Chỉ Ðể Xa Tôi
Vũng Rối
Về Đây Em Nhé 
Rơi 
Vỡ
Dấu Yêu Tôi
Áo Đêm 
Hóa Thân  
Về Đâu Chiều Nay
Chừng Như   

Web designed by Thụy Mi

 Liên lạc: thuymi@thuymi.com
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved.


Nói Về Thụy Mi

. . : [ CHƯƠNG MỤC NGHỆ SĨ VÀ ĐỜI SỐNG ] : . .


Giới thiệu CD Album

. . : [  N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ] : . .