Back to main page
 

Giọt cười vừa rơi
Lạc vào vùng tối
Âm thầm vọng phá thinh không
ngõ vắng hồn người.

Ðôi làn mắt cay
Một người ngã say
Ðổ dài một khối đa đoan
Buông trôi, hụt tầm tay mang.

Vách đời quá cheo leo
Níu kéo, bon chen
dẫm ngang lòng đời
Rối bời!

Ðêm vụn vỡ
Vết hằn sâu
Mỏi mòn cánh mơ tàn rơi
Xoay trong vũng rối cuộc đời.

Sợi buồn còn giăng
Lòng người mặn đắng
Một màu bạc trắng vây quanh
Tâm linh mệt nhoài

Dòng đời vẫn trôi
Một mình vẫn tôi
Lạnh lùng một cõi riêng mang
Lang thang, tìm về lối quên.

Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved