Back to main page
 

Tóc rối xoã kín mắt nguời
Dốc hết chén đắng nửa vời
Chới với bám kiếp con nguời
Tiếng nấc thoát vỡ cơn cuời

Bóng tối quấn lối chân nguời
Gió rét thấu buốt da nguời
Dấu ái đóng đá bên đời
Yêu thuơng giăng bẫy trêu nguời

Từ trong cõi tôi, sầu rơi xuống đời
Và tôi với tôi tìm ra bóng mình
Nhật Nguyệt rơi, vũ trụ tôi rơi
Loài nguời ơi có cùng tôi rơi

Thức giấc giữa đám hoang tàn
Nhíu mắt trốn ánh nắng tràn
Chất đắng chát ngấm môi nguời
Trống vắng rời rã cuốn về

Nhắm mắt cúi xuống thấy mình
Cố xóa dấu vết nhục hình
Xác tín tôi với nhân loại
Tôi rơi, trong cơn bão chùng.

Và tôi cứ rơi, về nơi cõi nguồn
Tìm trong lãng quên
Hình dung kiếp nguời
Phận nguời rơi hay phận tôi say
Vực trần gian hay vực hồn tôi
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved